Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ


Ο Ι.Καζάζης , καθηγητής του ΑΠΘ και μέλος της επιστημονικής επιτροπής που εκπόνησε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, σε ημερίδα στο Βόλο έδωσε τις οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων της Α΄Λυκείου.
Το μάθαμε απο τον καλό συνάδελφο Πάνο Ιωαννίδη και τον ευχαριστούμε πολύ!


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΙΙ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΙΙΙ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Αξιολόγηση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου


Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Α’ Λυκείου, όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα, θα βασίζεται:


(α) Στην παρακολούθηση της εξέλιξης και της επίδοσής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού χρόνου, με βάση τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον βαθμό και την έκταση της συνεργασίας τους με τον εκπαιδευτικό και τις ομάδες μέσα στην τάξη, τη βελτίωσή τους ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους του Π.Σ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται χρήση και ειδικών γραπτών δοκιμασιών, μέσω των οποίων θα ελέγχεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους του Π.Σ. Ο εκπαιδευτικός μπορεί, επίσης, να αναθέτει στους μαθητές ατομικές ή ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα αποθηκεύονται στον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή, αποτελώντας ένα σταθερό στοιχείο αναφοράς για την αξιολόγησή του.


(β) Στην τελική γραπτή δοκιμασία, η οποία θα έχει την παρακάτω μορφή:


Α. Το προς εξέταση κείμενο

Το προς εξέταση κείμενο που θα δίνεται στους μαθητές θα πρέπει να διαθέτει νοηματική συνοχή και αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια, δεν ισχύουν αυστηροί περιορισμοί ως προς την έκτασή του.

Β. Ερωτήσεις

1. Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (2 ερωτ. X 20 μόρια = 40 μόρια)
Στο νέο πρόγραμμα σπουδών για την Α’ Λυκείου ορίζεται ότι οι μαθητές δεν θα εξετάζονται πλέον στη μετάφραση των διδαγμένων αρχαιοελληνικών κειμένων, δεδομένου ότι η έως τώρα εμπειρία έχει δείξει τις στρεβλώσεις στις οποίες οδηγεί η πρακτική αυτή: οι μαθητές αποστηθίζουν και αναπαράγουν κατά την εξέταση τη μετάφραση που τους προσφέρεται ως πρότυπη από τον καθηγητή τους ή από τα βοηθήματα. Για να ξεπεραστούν οι στρεβλώσεις αυτές η μετάφραση θα εξακολουθήσει να είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία (στα σημεία που κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση του κειμένου), δεν θα αποτελεί όμως εξεταζόμενο δείκτη επαρκούς γνώσης της αρχαίας ελληνικής. Η εξέτασή της θα αντικατασταθεί από ερωτήσεις που θα αφορούν την κατανόηση του κειμένου.
Οι ερωτήσεις της κατηγορίας αυτής επικεντρώνονται στην πρωτοβάθμια κατανόηση του κειμένου και δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε στοιχεία ερμηνείας. Π.χ. μπορεί να ζητείται από τους μαθητές να αφηγηθούν συνοπτικά μια ακολουθία γεγονότων που παρουσιάζονται στο κείμενο, να συνοψίσουν την επιχειρηματολογία ενός προσώπου, να εντοπίσουν πιθανά σχόλια ή κρίσεις του συγγραφέα για τα γεγονότα, να περιγράψουν τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει κάποιο πρόσωπο, προκειμένου να πετύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, να εντοπίσουν προσδιορισμούς που αποδίδονται σε ένα πρόσωπο ή έναν τόπο κλπ.

2. Ερωτήσεις ερμηνευτικές (2 ερωτ. X 15 μόρια = 30 μόρια)

Οι ερωτήσεις της κατηγορίας αυτή αφορούν την ερμηνεία του κειμένου και μπορούν να είναι ποικίλων τύπων, όπως π.χ.:
(α) Ερωτήσεις που αφορούν τον πραγματολογικό σχολιασμό του κειμένου.
(β) Ερωτήσεις σχετικές με τη δομή και τα εκφραστικά μέσα του κειμένου.
(γ) Ερωτήσεις σχετικές με το γραμματολογικό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο (στις ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας μπορούν να αξιοποιούνται και στοιχεία της εισαγωγής του σχολικού εγχειριδίου, εφόσον αυτά είχαν επισημανθεί κατά τη διδασκαλία του κειμένου).
(δ) Ερωτήσεις που ζητούν την κριτική αποτίμηση εκ μέρους του μαθητή προσώπων, γεγονότων, επιχειρημάτων ή άλλων στοιχείων του κειμένου ή της στάσης του συγγραφέα απέναντι στα γεγονότα.
(ε) Ερωτήσεις που αφορούν την ανίχνευση διακειμενικών σχέσεων του υπό εξέταση κειμένου με άλλα κείμενα της αρχαιοελληνικής ή της νεοελληνικής γραμματείας.
Σε κάθε περίπτωση, οι ερμηνευτικές ερωτήσεις θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα σπουδών για τα συγκεκριμένα κείμενα.

3. Ερωτήσεις γραμματικής και σύνταξης της ΑΕ (3 ερωτ. X 10 μόρια = 30 μόρια)

Οι τρεις ερωτήσεις της κατηγορίας αυτής επιμερίζονται σε μία ερώτηση γραμματικής, μία ερώτηση σύνταξης και μία λεξιλογική.
Κατά την εξέταση της γραμματικής και του συντακτικού μπορεί να ζητείται από τους μαθητές είτε να παραγάγουν συγκεκριμένους τύπους της αρχαίας ελληνικής (π.χ. συμπλήρωση του κατάλληλου γραμματικού τύπου σε φράσεις, κατασκευή εναλλακτικών φράσεων για τη δήλωση μιας συντακτικής σχέσης κλπ.), είτε να αναγνωρίσουν τη γραμματική κατηγορία ή τη συντακτική λειτουργία συγκεκριμένων τύπων του κειμένου (π.χ. εντοπισμός στο κείμενο γραμματικών τύπων, καταγραφή εναλλακτικών μεταφραστικών αποδόσεων μιας συντακτικής δομής κλπ.).
Κατά την εξέταση του λεξιλογίου η έμφαση θα δίνεται στη σχέση της αρχαίας ελληνικής με τη νέα ελληνική γλώσσα, και στο πλαίσιο αυτό θα ζητείται από τον μαθητή να καταγράψει λέξεις της νέας ελληνικής που παράγονται από συγκεκριμένα αρχαιοελληνικά θέματα, να διακρίνει τη σημασιολογική εξέλιξη μια λέξης από την αρχαία στη νέα ελληνική ή τις σημασιολογικές αποχρώσεις μιας λέξης μέσα σε διαφορετικά συμφραζόμενα κλπ.

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να επιμερίζονται σε υποερωτήματα, ενώ στις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου και στις ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογείται εκτός από την επάρκεια του περιεχομένου της απάντησης και η εκφραστική ικανότητα του μαθητή.


ΙΙ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Αξιολόγηση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου


Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα, δύο ή και περισσότερα κείμενα περιορισμένης έκτασης (προτιμότερα τα δύο κείμενα) από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο, που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής. Καλό είναι τα κείμενα να σχετίζονται με τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές (γνώσεις για τον κόσμο, βλ. στήλη 1 του Προγράμματος Σπουδών) στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Γενικότερος στόχος της εξέτασης είναι να ελεγχθεί ο βαθμός κατάκτησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αναφέρονται στη στήλη 5 του Προγράμματος Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται:

(α) Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται κατά πόσο έγινε κατανοητό το περιεχόμενο του ή των κειμένων (π.χ. οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κτλ.)

(β) Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται πώς γλωσσικά (βλ. γνώσεις για τη γλώσσα) ή εξωγλωσσικά στοιχεία (πβ. πολυτροπικότητα) συγκροτούν την κειμενική ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων κειμένων και συνεισφέρουν στη σύνδεση των κειμένων αυτών με την κοινωνική πραγματικότητα όπου ανήκουν (βλ. στήλη 3 του Προγράμματος Σπουδών).


Τα θέματα αυτά βαθμολογούνται με 40 μονάδες (Α1.=20μ.+Α2=20μ.).

(γ) Να παραγάγουν κείμενο το οποίο, με αφετηρία ένα από τα κείμενα που δίνονται, θα προσαρμόζεται σε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. αλλαγή πομπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) και θα ανήκει σε ίδιο ή ενδεχομένως διαφορετικό είδος κειμένου (π.χ. από συνέντευξη σε δοκίμιο, από διαφήμιση σε δοκίμιο με επιχειρηματολογία, από άρθρο εφημερίδας σε αναδιήγηση κτλ.), προκειμένου να αξιολογηθούν στοιχεία που σχετίζονται με την κατάκτηση των γραμματισμών της στήλης 2 του Προγράμματος Σπουδών. ή (εναλλακτικά)
με αφετηρία τα κείμενα που θα δοθούν να παραγάγουν (αφού μεταβληθεί το επικοινωνιακό πλαίσιο, π.χ. αλλαγή πομπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) συγκεκριμένο είδος κειμένου, μέσω του οποίου να διατυπώνεται η συμφωνία ή διαφωνία τους με θέσεις, απόψεις και στάσεις που προβάλλονται στα κείμενα που έχουν δοθεί.

Το θέμα αυτό βαθμολογείται με 60 μονάδες.


ΙΙΙ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


Αξιολόγηση στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου


Στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς δίνονται στους μαθητές δύο θέματα. Το κάθε θέμα περιλαμβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήματα) περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά κείμενα, ομοειδή ή ομόθεμα με τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν (Τα φύλα στη λογοτεχνία, Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση, Θέατρο). Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν το ένα από τα δύο θέματα. Ακριβώς επειδή είναι άγνωστα, είναι σημαντικό να έχουν δυνατότητα επιλογής. Οι «ερωτήσεις» που τα συνοδεύουν είναι παρόμοιες με αυτές που δούλεψαν μέσα στην τάξη και ελέγχουν το βαθμό κατάκτησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αναφέρονται στη στήλη 5 του Προγράμματος Σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές, σε περίπτωση που το δοσμένο κείμενο είναι αφηγηματικό ή θεατρικό, καλούνται:
(1α) Να διακρίνουν και να περιγράψουν τον κεντρικό λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο σε σχέση με τον κοινωνικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογήσουν τα παραπάνω, παραπέμποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείμενο.
(1β) Να εκφέρουν άποψη για το θέμα του κειμένου, συνδέοντάς το με την καθημερινή τους εμπειρία
ή εναλλακτικά
(1β) Να διατυπώσουν το κεντρικό διακύβευμα-σύγκρουση σε ένα θεατρικό έργο.

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 1α (25) + 1β (25) = 50 μονάδες


(2α) Να μετατρέψουν κομμάτι του θεατρικού κειμένου σε αφηγηματικό λόγο.

ή εναλλακτικά
(2α) Να αλλάξουν τον αφηγητή της ιστορίας προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της «φωνής» (φωνή ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας).
(2β) Να συγγράψουν ένα μικρό κείμενο ως «διαφήμιση» ή βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείμενο που θα δοθεί ή να τοποθετηθούν (αν συμφωνούν ή διαφωνούν και γιατί) απέναντι σε κριτική που θα δοθεί.
ή εναλλακτικά
(2β) Να ταυτιστούν με κάποιον ήρωα του κειμένου και να γράψουν σελίδες του ημερολογίου του ή επιστολών του.

Τα θέματα αυτά βαθμολογούνται με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδεςΣε περίπτωση που το θέμα περιλαμβάνει δύο ή τρία ποιήματα, οι μαθητές καλούνται:

(1α) Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης και να διακρίνουν τα ποιήματα σε παραδοσιακά και μοντέρνα με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά.
(1β) Να τα κατατάξουν σε μια σειρά από το πιο παραδοσιακό ως το πιο υπερρεαλιστικό και, ενδεχομένως, να ανιχνεύσουν το λογοτεχνικό κίνημα στο οποίο εντάσσεται το καθένα.

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 1α (30) + 1β (20) = 50 μονάδες


(2α) Να εντοπίσουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο «καθημερινές» λέξεις στα ποιήματα και να τις τοποθετήσουν σε πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες.

(2β) Να εντοπίσουν τα σύμβολα σε όσα ποιήματα υπάρχουν και να τα κατατάξουν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους (αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα, εικόνες, ήχοι).
ή εναλλακτικά
(2β) Να εντοπίσουν λυρικά ή δραματικά στοιχεία στα ποιήματα.

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδες
30 σχόλια:

 1. κανονική σπαζοκεφαλιά η εκπόνηση ενός τελικού κριτηρίου!!! εντυπωσιακές οι 60 μονάδες του γ΄μέρους της έκφρασης έκθεσης. Βάσω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σκέφτομαι ότι χρειάζεται μια αναπροσαρμογή και ο προγραμματισμός του τρόπου εξέτασης στο γυμνάσιο π.χ. στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο. Δεν φαίνεται λογικό να εξετάζεις έναν μαθητή της γ γυμνασίου στη μετάφραση του κειμένου, ενώ έναν της Α λυκείου απλά στην κατανόηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δίκιο έχεις Αθανάσιε,

  Φαντάζομαι πως θα προσαρμοστούν και τα ΠΣ του Γυμνασίου στη νέα φιλοσοφία των μαθημάτων.
  Υπάρχουν ακόμη πολλά ανοιχτά ζητήματα και ακούγονται πολλές αντιρρήσεις...

  Πάντως επειδή μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα απο τη "φωτεινή" τους πλευρά, ελπίζω πως θα εξομαλυνθούν τα προβλήματα που προκύπτουν( σημειωτέον πως ούτε βιβλία δεν έχουν ακόμη τα παιδιά!) και θα δουν τα φιλολογικά μαθήματα με λιγότερο άγχος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολιτογραφήθηκες πρωτάκι, Πολίνα, ε; Ωραία=, ωραία! Ανιδιοτελώς, όπως πάντα, σκεπτόμενος, από του χρόνου θα τα βρίσκω έτοιμα, όταν το αποφασίσω κι εγώ! ( Δείξε μου το φίλο σου..)

  Όσο για την αξιολόγηση, σα λίγο μπερδεμένη να τη βλέπω - ή είναι που δεν έχω πολυασχοληθεί;

  Καλή βδομάδα, φιλιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ( Ο γνωστός ανώνυμος Διονύσης)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. καλημέρα,
  το κακό είναι ότι ακόμη δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν με τη Β΄και τη Γ΄Λυκείου. Το σχέδιο είναι πολύ καλό, αλλά όλα έγιναν βιαστικά και χωρίς ενημέρωση ούτε και των συμβούλων. Πάλι οι "κακοί" εκπαιδευτικοί θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλημέρα Πολίνα μου
  Αγωνίες και απορίες διδάσκουσας στην Α΄ Λυκείου (αλλά και μαμάς)
  1) Αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να σχεδιάζεται το πρόγραμμα και η αξιολόγηση της Α’ Λυκείου αποκομμένα από τη Β΄ και τη Γ’ Λυκείου, όχι γιατί προσαρμοζόμαστε στις εξετάσεις αλλά γιατί στις εξετάσεις (αναγκαία και σχεδόν καθολική πρακτική των εκπ. συστημάτων) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τι και πώς διδάχθηκε. Οτιδήποτε άλλο είναι υποκρισία (που ευνοεί το γνωστό δρόμο των φροντιστηρίων).
  2) Παρατηρώ ότι αλλάζει –σχεδόν ριζικά- η αξιολόγηση στη γλώσσα. Πώς εξειδικεύονται όλα αυτά με την ποικιλία των κειμένων, την πολυτοπικότητα κλπ. Προσοχή, δε διαφωνώ αλλά δεν πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα;
  3) Πότε αυτά που γράφεις θα αναλυθούν επίσημα από τους φορείς της εκπαίδευσης. Ή αλλιώς πότε θα σταματήσει η «αυτομόρφωσή» μας;
  Πολλά φιλιά
  Ρούλα Μουντάνου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Διονύση μου καλημέρα!
  Τι να κάνω; προσαρμόζομαι για να μην γκρινιάζω!

  Τη βλέπω και σαν "καινούργιο κοσκινάκι μου" τη νέα φιλοσοφία των μαθημάτων στην Α'!
  Από του χρόνου θα είναι και στη Β΄, και μετά στη Γ.( Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τη Λογοτεχνία της Θεωρητικής! Έκανε τον κύκλο του το σύστημα αυτό άλλωστε.΄Αρχισε να...αραχνιάζει)

  Είναι αλήθεια πως υπάρχουν σκοτεινά σημεία αλλά ελπίζουμε να μας τα διευκρινίσουν, αλλιώς μέχρι τότε θα...αυτοσχεδιάζουμε μεταφράζοντας τις υπάρχουσες οδηγίες.

  Καλή βδομάδα!

  Φιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Είπαμε, Πάνο μου, οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αχ Ρούλα μου, η "αυτομόρφωσή" μας δεν θα σταματήσει ποτέ, αντιθέτως τώρα ήλθε η ώρα να εξασκήσουμε και μια άλλη τέχνη, αυτήν της μαντικής!

  Ναι στη Γλώσσα υπάρχει ένα θέμα με την αξιολόγηση, δεν ξέρω πως θα μπορούσαμε να δώσουμε πολυτροπικά κείμενα στις εξετάσεις, Ίσως να αρκεί ένα κείμενο, με διάλογο ή εικόνα ή σκίτσο κια σχολιασμός τους. Τα υποθέτω όλα αυτά βέβαια!
  Θα μας έρθουν αναλυτικές οδηγίες πάντως.

  Σύντομα ελπίζω...

  Φιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πολίνα μου καλημέρα!
  Τις οδηγίες τις έδωσε ο Καζάζης στον ...Πάνο, αυτός στη Πολίνα, η Πολίνα σε μας, εμείς θα τις πολλαπλασιάσουμε, εν τω μεταξύ κάθε σχολείο κάνει ό,τι νομίζει, τα εφαρμόζει ή μη, τα γνωρίζει ή μη τα νέα προγράμματα και γενικώς επικρατεί ένα αλαλούμ!!!
  Αλήθεια, θα έρθουν επισήμως και έγκαιρα με κανένα προεδρικό διάταγμα οι οδηγίες αξιολόγησης ή θα κλάψουν καθηγήτριες και μανούλες στο τέλος;
  Λία - και με τις δύο ως άνω ιδιότητες:(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Λία μου καλημέρα!
  Είναι αλήθεια πως μερικοί συνάδελφοι σε σχολεία ούτε που έχουν μάθει για τις αλλαγές του ΠΣ της Α' Λυκείου!
  Διδάσκουν με τον παλαιό τρόπο....
  Ώσπου να δούμε το Προεδρικό Διάταγμα μόνο με την καλή μας θέληση προχωράμε και...με πολύ φαντασία βέβαια!

  Φιλιά και...κουράγιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Συνάδελφοι,
  να επισημάνω ότι στη Λογοτεχνία δε βάζουμε διαγωνίσματα στα τετράμηνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλησπέρα σε όλες και όλους!
  Συμφωνώ μαζί σας με το ...σπασμένο τηλέφωνο!! Ο Πάνος στην Πολίνα, η Πολίνα σε μένα κι εγώ σε άλλους ανεπίσημα και άτυπα. Ο κ. Καζάζης ήταν να έρθει να μας "επιμορφώσει" (τους Σχ. συμβούλους εννοώ) στις 18/10 αλλά το ακύρωσε (διά παντός νομίζω) λόγω της απεργίας της 19ης (όλα ενάντια). Διάβασα με προσοχή τις απορίες και τη δικαιολογημένη απόγνωσή σας. Όπως λέει όμως και η Πολίνα, τουλάχιστον εσείς γνωρίζετε για το Π.Σ. της Α΄ Λυκείου! Μερικά από αυτά που σας γράφω τα έχω αναρτήσει και στο wiki, τα επαναλαμβάνω και εδώ:
  Για τη Νεοελληνική Γλώσσα, τα θέματα της πρώτης ομάδας (α & β) (40 μόρια)δεν έχουν δυσκολίες. Είναι οι ίδιες ασκήσεις κατανόησης και γλωσσικές που είχαμε ως τώρα, μόνο που τώρα εμπλουτίζονται τα είδη των κειμένων στα οποία αξιολογούνται οι μαθητές με την πολυτροπικότητα που την διδάσκονται ήδη από το Γυμνάσιο. Αλλάζει πολύ όμως η δεύτερη ομάδα (60 μόρια) της παραγωγής ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Γιατί όχι λόγου; Γιατί τώρα η έμφαση μετατοπίζεται στο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και στην ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ των μαθητών και λιγότερο στη δομή, συνοχή, έκφραση κλπ. του κειμένου που παράγουν οι μαθητές.
  Για τα Αρχαία δεν έχω παρά μόνο θετικά να πω: επιτέλους καταργείται η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της μετάφρασης (ΟΧΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, γιατί αυτή …διπλασιάζεται και αξιοποιείται κριτικά). Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι περίπου αυτές τις οποίες γενικά αξιοποιούσαμε (θυμίζω ότι στο ΚΕΕ από το 1997 κάναμε τέτοιες ερωτήσεις).
  Όσο για την απορία του συναδέλφου για τη Γ΄ Γυμνασίου, ναι, δίκιο έχει η Πολίνα: στα πιλοτικά προγράμματα του Γυμνασίου (89 Γυμνάσια τα εφαρμόζουν φέτος) είναι το ίδιο πνεύμα με της Α΄ Λυκείου.
  Οι περισσότεροι ενδοιασμοί μου είναι ως προς τη Λογοτεχνία. Μελαγχολικά διαπιστώνω το τέλος μιας εποχής: της αναζήτησης της λογοτεχνικότητας του κειμένου και της πολυσημίας του. Η έμφαση είναι -φευ πάλι- σε ασκήσεις γλωσσικές και διασύνδεση με τη Γλώσσα.
  Δύο ομάδες ερωτήσεων ισόβαθμες, ανάλογα με το είδος του κειμένου:
  Στο ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ/ΘΕΑΤΡΙΚΟ κείμενο η 1α & 1β είναι ερωτήσεις ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (50 μονάδες). Η 2α & 2β είναι ...ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ με λίγη αφηγηματολογία (50 μονάδες).
  Στο ΠΟΙΗΤΙΚΟ κείμενο τα πράγματα είναι πιο περίεργα. Η 1α ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ (καλώς), η 1β τι στόχο άραγε έχει η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ανάλογα με το ΠΟΣΟ παραδοσιακό ή μοντέρνο είναι το ποίημα; Η 2α πάλι ΚΑΤΑΤΑΞΗ σε πίνακα του βαθμού της ποιητικότητας ή όχι των λέξεων. Η 2β πιο κοντά σε αυτά που διδάσκουμε.
  Όσο για τη Β΄ & τη Γ΄ τώρα προκηρύχθηκαν οι επιτροπές. Ελπίζω να διορθώσουν μερικά από τα ...κακώς κείμενα.
  Καλή δύναμη και καλό κουράγιο, φίλοι μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αγάθη καλησπέρα!

  Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σου!

  Μακάρι πριν δημοσιεύσουν το ΠΔ της αξιολόγησης να έπαιρναν υπ΄οψιν τους τις ενστάσεις και τις διαφωνίες μας και να το τροποποιήσουν σε μερικά σημεία! όνειρο απατηλό...

  Πάντως εχει και πολλές θετικές πλευρές, κυρίως για τα Αρχαία που η αποστήθιση της μετάφρασης ( γιατί αυτό κάνανε τα παιδιά!) τα απομάκρυνε απο την ομορφιά του κειμένου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. σε ευχαριστούμε, Πολίνα, για το υλικό που άοκνα δημοσιεύεις! η τελική αξιολόγηση θα είναι αυτή που παρουσιάσατε εδώ από το συνάδερφο Π. Ιωαννίδη; λογικά στα σχολεία δε θα έρθει κάτι επίσημα; οφείλουν να στείλουν κάποια δείγματα ειδικά για να ετοιμάσουμε διαγωνίσματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μάλλον αυτό θα είναι, Βέρα μου, το σχέδιο αξιολόγησης.Βέβαια αν δεν το δούμε και επίσημα δεν θα είμαστε και εντελώς σίγουροι!

  Τα διαγωνίσματα κι εγώ θα τα βάλω στηριζόμενη σ' αυτό το σχέδιο. Και αξιολόγηση κάνω και απο τον ατομικό φάκελο του μαθητή που είναι επίσημο και ξεκαθαρισμένο πια δεδομένο. Δηλαδή απο την καθημερινή του παρουσία στο μάθημα.

  Θα τα πούμε και τηλεφωνικά! Χαθήκαμε με όλες τις υποχρεώσεις, σχολείο, σπίτι κλπ..

  Χαιρετίσματα στην όμορφη Κρήτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. μόλις δόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι διευκρινίσεις που επίμονα ζητούσαμε...
  http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=49439

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Βέρα,
  ευχαριστούμε.Πάντως με μια πρώτη ματιά δε νομίζω ότι άλλαξε κάτι ουσιαστικό από αυτά που δημοσιεύσαμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. είναι όσα είχες εκ των προτέρων δημοσιεύσει, Πάνο, και σε ευχαριστούμε γι΄αυτό! στα αρχαία ξεκαθαρίζει το θέμα της "μετάφρασης" και στη γλώσσα ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο...
  δεν πρόλαβα να τα διαβάσω αναλυτικά ακόμα...
  στη γλώσσα, συνάδελφοι, η περίληψη δεν αξιολογείται πλέον;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Βέρα,
  η περίληψη τέλος.Το γιατί θα το μάθουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Τώρα μόλις μπόρεσα να μπω για να δω τις οδηγίες!
  Βέρα ευχαριστούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύτιμη βοήθεια!
  Διδάσκω Έκθεση στην Α΄ λυκείου και ομολογώ ότι η προτεινόμενη αξιολόγηση δεν μου είναι καθόλου σαφής... Δηλαδή, για να καταλάβω, γλωσσικές ασκήσεις, τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, κλπ τέλος;;;;;;
  Σοφία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Σοφία στείλε μου το mail σου να σου στείλω το διαγώνισμα που θα βάλω εγώ αυτή τη βδομάδα στο Α1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. εχω πελαγώσει, όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη, περίληψη τέλος, λεξιλογικές ασκήσεις τέλος, στην παραγωγή κειμένου τι βαθμολογούμε ακι αξιολογούμε,
  αν δεν επιβαρύνω θα μπορούσα να έχω και εγώ μια εικόνα από ένα διαγώνισμα της Α΄ στην έκθεση.
  Όπως και να έχει διαβάζοντας σας βοηθιέμαι πολύ...κουράγιο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Φιλίτσα 2 ερωτήσεις κατανόησης απο 20 η κάθε μια και παραγωγή κειμένου που παίρνει 60. Στείλε μου το mail σου να σου στείλω ένα διαγώνισμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. τα ποιηματα ειναι πολυ πιο ευκολα απο ενα μεγαλο κειμενο

  ΑπάντησηΔιαγραφή